penzion praga

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ubytovacího portálu www.pensionpraga.at

Čl. I.
Úvodní ustanovení

 1. Cílem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") je vytvořit právní rámec vztahů mezi provozovatelem ubytovacího portálu www.pensionpraga.at (dále jen "Provozovatel") a klienty s cílem zajistit informovanost klienta o podmínkách poskytovaných služeb.
 2. Tyto VOP tvoří neoddělitelnou součást každé smlouvy a závazné objednávky, kterou se Provozovatel zavazuje poskytnout klientovi služby podle těchto VOP a klient se zavazuje uhradit za poskytnuté služby dohodnutou cenu.
 3. Právní vztah mezi provozovatelem a klientem se řídí obecně závaznými právními předpisy Rakouské republiky.
 4. Platí domněnka, že klient se s těmito VOP seznámil, ledaže by prokázal, že přístup k nim byl zmařen zaviněním provozovatele.
 5. Tyto VOP se stávají pro provozovatele závaznými dnem jejich zveřejnění a pro klienta okamžikem objednání služby.

 

Čl. II.
Definice pojmů

 1. Klientem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smlouvu s provozovatelem o poskytnutí služeb nebo zašle provozovateli závaznou objednávku.
 2. Provozovatelem se rozumí společnost lazy Rožnov spol. s ro, sídlem Frenštátská, 75 661 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, IČ: 60777389, která provozuje ubytovací portál www.pensionpraga.at. Provozovatel není vlastníkem pronajímaných apartmánů, avšak na základě zvláštních smluvních vztahů s jejich vlastníky, je oprávněn jménem vlastníků uzavírat smlouvy o poskytnutí služeb s klienty a zároveň vykonávat jiné činnosti týkající se správy pronajímaných apartmánů a poskytovat stravovací služby.
 3. Smluvními stranami jsou provozovatel a klient.
 4. Službou se rozumí jakákoliv činnost vykonávaná provozovatelem v souladu s jeho předmětem podnikání, zejména však ubytovací a stravovací služby.
 5. Okamžik úhrady je připsání úhrady na účet provozovatele nebo úhrada v hotovosti přímo na recepci provozovatele.
 6. Pod pojmem Apartmány se rozumí prostor ve zprávě provozovatele sloužící na krátkodobé ubytování klienta, podle nabídky uvedené na internetové stránce www.pensionpraga.at
 7. Škodou se rozumí skutečná škoda a ušlý zisk. Škoda se nahrazuje v penězích, pokud však o to oprávněná strana požádá a pokud to je možné, nahrazuje se škoda uvedením do předešlého stavu.

 

Čl. III.
Uzavření smlouvy

 1. Uzavřením smlouvy se rozumí zejména dohoda o poskytování služeb mezi klientem a provozovatelem na základě objednávky klienta. Objednávku na poskytnutí služeb zadává klient prostřednictvím formuláře na internetové stránce www.pensionpraga.at, kde klient postupnými kroky ve formuláři vybere datum začátku čerpání služeb, datum ukončení čerpání služeb, počet ubytovaných osob, druh apartmánu, doplňkové služby k ubytování (především případnou objednávku stravy během ubytování), jakož i své základní identifikační a kontaktní údaje a způsob platby. Objednavatel plně odpovídá za správnost a úplnost všech uvedených údajů. Po odeslání tohoto objednávkového formuláře, zašle provozovatel klientovi na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení přijetí objednávky, spolu se zálohovou fakturou za poskytnutí objednaných služeb. Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká uhrazením této zálohové faktury podle platebních údajů v ní uvedených.
 2. Uzavřením smlouvy, za uzavření jejíž se považuje úhrada zálohové faktury podle článku výše, se provozovatel zaručuje zajistit klientovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě, přičemž provozovateli vzniká současně právo žádat od klienta zaplacení dohodnuté ceny.

 

Čl. IV.
Ubytovací služby

 1. Provozovatel je povinen připravit klientovi objednané apartmán resp. apartmány od 14:00 hod. dohodnuté dne příjezdu. Klient má nárok na ubytování před uvedeným datem a časem pouze v případě, že s tím provozovatel při uzavírání smlouvy vyslovil souhlas.
 2. Klient je povinen v dohodnutý den odjezdu uvolnit a odevzdat apartmán pověřenému zaměstnanci provozovatele nejpozději do 10:00 hod. sjednaného dne odjezdu, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. V případě, že klient předá apartmán po této době, je provozovatel oprávněn účtovat ubytování i za celý následující den. Za předání apartmánu se považuje předání klíčů od apartmánu na recepci provozovatele pověřenému zaměstnanci.
 3. Pobyt klienta v apartmánech provozovatele se řídí ubytovacím řádem, který je pro klienty závazný a je přístupný každému klientovi na recepci.
 4. Klient je povinen při nastěhování se do apartmánu jakékoli případné nedostatky, nesrovnalosti, nebo výhrady ihned po jejich zjištění nahlásit na recepci provozovatele. Rovněž je povinen postupovat v případě, pokud zjistí jakékoli poškození apartmánu nebo jeho inventáře. V případě, že provozovatel zjistí poškození apartmánu nebo jeho inventáře po ukončení pobytu klienta, aniž by klient tyto skutečnost předem nahlásil, je klient povinen nahradit provozovateli škodu v plném rozsahu.
 5. Klient, který se v apartmánu ubytuje před 06:00 hod., je povinen uhradit částku ubytování za celou předchozí noc. Od klienta, který požaduje ubytování před 14:00 hod., je provozovatel oprávněn požadovat úhradu 50% částky ubytování za celou předchozí noc.
 6. Rezervovaný apartmán, do kterého se klient nenastěhoval do 20:00 hod. dne příjezdu, je provozovatel oprávněn přenechat jinému klientovi. To neplatí, pokud byl výslovně dohodnut pozdější příchod klienta.

 

Čl. V.
Ceny za služby

 1. Klient je povinen za ním využité služby zaplatit dohodnutou odměnu. To platí i pro služby, které provozovatel poskytl na základě výslovné požadavky klienta třetím osobám.
 2. Pokud nebylo dohodnuto jinak, dohodnutá cena, kterou má platit klient a dohodnuté služby provozovatele vyplývají z ceníku dostupného na internetové stránce www.pensionpraga.at.
 3. Dohodnuté ceny jsou konečné a zahrnují daň z přidané hodnoty, jakož i všechny místní daně.
 4. Provozovatel po zaslání objednávkového formuláře klienta na internetové stránce www.pensionpraga.at se všemi potřebnými náležitostmi dle čl. III.1. těchto VOP, zašle klientovi na jím uvedenou e-mailovou adresu zálohovou fakturu, ve výši 50% z předpokládané a dohodnuté ceny za všechny ubytovací, stravovací a doplňkové služby dle objednávky se splatností 7 dnů ode dne vystavení zálohové faktury, pokud nebude dohodnuto jinak. Bez ohledu na výše uvedené, však musí být záloha uhrazena nejpozději jeden den před nástupem na pobyt. Dnem připsání zálohy na účet provozovatele je objednávka ze strany provozovatele potvrzena.
 5. Od doby přijetí objednávky klientem až do doby splatnosti zálohové faktury se považuje termín realizace služby pouze za rezervovaný. V případě, že objednatel zálohovou fakturu řádně a včas neuhradí, provozovatel je oprávněn rezervaci zrušit. O zrušení rezervace, zašle provozovatel klientovi oznámení na jím určenou e-mailovou adresu.
 6. Pokud se nedohodne předem jinak, podkladem pro vyúčtování zbývající části objednaných a využitých služeb je daňový doklad - faktura, která je splatná v den odchodu klienta z prostorů provozovatele. Tuto zbytkovou část úplaty za poskytnutí služeb (po odečtení části úhrady na základě zálohové faktury), může klient uhradit v hotovosti resp. kreditní kartou na recepci provozovatele, případně na jeho bankovní účet uvedený v příslušném daňovém dokladu.

 

Čl. VI.
Zrušení smlouvy a stornování klientem

 1. Klient má právo objednané služby kdykoliv stornovat. Stornování musí být předloženo písemně. Jako obecná náhrada přísluší provozovateli odškodnění ve formě storno poplatku, který je provozovatel oprávněn si jednostranně započíst vůči záloze složené klientům na základě zálohové faktury. Storno poplatek je procentní částí ze stanovené ceny služeb, v závislosti na časovém úseku, který uplynul ode dne termínu stornování služby a plánovaného začátku poskytování služeb. Při určení počtu dnů pro výpočet storno poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování pobytu.
 2. Pokud není stanoveno jinak, storno poplatky určované z celkové dohodnuté ceny služeb jsou následující:
  • Stornování v rozmezí 30 a více dnů před plánovaným začátkem poskytování služeb ..........0 %
  • Stornování v rozmezí 29 - 10 dní před plánovaným začátkem poskytování služeb ......20%
  • Stornování v rozmezí 9 - 1 dní před plánovaným začátkem poskytování služeb…...…30%
  • Stornování do 24 hodin před plánovaným začátkem poskytování služeb, nebo v případě nenastoupení na pobyt bez stornování....... 50%
 3. Při předčasném ukončení pobytu ze strany klienta z vážného zdravotního důvodu, např. zranění, nemoc, nemá klient nárok na vrácení finančních prostředků.
 4. V mimořádných případech (nemoc, úmrtí a pod.) Se provozovatel může vzdát nároku na storno poplatek, a to na základě prokazatelného důkazu o vážné příčině zrušení pobytu nebo nabídnout klientovi náhradní termín.
 5. Vyúčtování a vrácení uhrazené částky snížené o storno poplatek zašle provozovatel do 7 dnů od nahlášení zrušení pobytu klientovi, ale nejpozději do 3 dnů od data skončení původně potvrzeného pobytu.

 

Čl. VII.
Odstoupení od smlouvy provozovatelem

 1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s klientem pouze v případě pokud:
  • bylo toto právo písemně dohodnuto s klientem,
  • Klient netrvá na plnění ze strany provozovatele,
  • Klient má vůči provozovateli závazky po lhůtě splatnosti,
  • Klient neuhradil zbytkovou část úplaty za poskytnutí služeb dle čl. V.6. VOP,
  • Se vyskytly okolnosti vyšší moci, za které provozovatel neodpovídá a které dělajísplnění smlouvy nemožným,
  • Apartmány byly rezervovány za uvedení zavádějících nebo nesprávných údajůpodstatných skutečností, např. v osobě klienta,
 2. Při oprávněném odstoupení provozovatele, nevzniká klientovi žádný nárok nanáhradu škody.

 

Čl. VIII.
Ručení a škody

 1. Provozovatel ručí za své povinnosti vyplývající ze smlouvy s péčí řádnéhoobchodníka.
 2. Nároky klienta na náhradu škody jsou přípustné pouze v případě vzniku škody na zdraví, když provozovatel odpovídá za porušení povinností a škody, které se zakládají na úmyslném nebo hrubě nedbalostním porušení povinností provozovatele vyplývajících ze smlouvy nebo ze zákona. Klient je povinenpřiměřeně přispět k odstranění chyby a snižování možných škod.

 

Čl. IX.
Ostatní

 1. Zvířata smějí být přineseny pouze po předchozím souhlasu provozovatele a zaúčtování přirážky. Pohyb zvířat v prostorech, kde se podává strava a nápoje není zhygienických důvodů povolen.

 

Čl. X.
Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory, které vzniknou ze vztahu založeného smlouvou a těmito VOP přednostně dohodou.
 2. Změny nebo doplnění těchto VOP vyžadují pro jejich účinnost písemnou formu a platnost případných změn a doplňků je podmíněna písemným projevem provozovatele.
 3. Texty, fotografie a další grafické prvky, použité na internetové stránce www.pensionpraga.at jsou chráněny autorským právem a dalšími právními předpisy, vztahujícími se k průmyslovému vlastnictví. Klient je nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat nebo jinak veřejně šířit bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
 4. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VOP byly nebo se staly neúčinnými nebo neplatnými, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení těchto VOP.
 5. Klienti při realizaci objednávky potvrzují souhlas s těmito platnými VOP provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna jejich umístěním na internetových stránkách provozovatele www.pensionpraga.at.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17.07.2015

Lazy Rožnov spol. s r.o.
Jiří Zeman, jednatel